Profil spoločnosti

Cieľom spoločnosti je budovať pre našich zákazníkov stavebné diela zrealizované vo vysokom štandarde a realizovať stavby v požadovanom a dohodnutom termíne a plánovanom rozpočtovom náklade.

Spoločnosť zabezpečuje v rámci predmetu svojej činnosti predovšetkým:

 • realizáciu stavebných prác všetkého druhu, hlavne v oblastiach pozemného, inžinierskeho a priemyselného staviteľstva
 • kompletné rekonštrukcie obytných, administratívnych, obchodných a priemyselných objektov
 • výstavba nových objektov (obytných, administratívnych, priemyselných)
 • stavebnú, projektovú a inžiniersku prípravu stavieb, organizačné a obchodné zabezpečenie stavieb, ostatnú činnosť, poradenské a konzultačné činnosti pre investorov.

Výstavba pozemných objektov, občianskych, priemyselných, inžinierskych stavieb predstavuje hlavnú činnosť. Trendom súčasného stavebníctva je používanie nových stavebných materiálov a technológií. Zvládnutie týchto technológií v praxi a používanie progresívnych stavebných materiálov napomáha firme sa uplatniť v súčasnej konkurencii a splniť náročné požiadavky objednávateľov. Uvedené postupy používa firma i pri rekonštrukčných prácach.

BTB GROUP s.r.o. realizuje stavby na celom území Slovenska, podľa požiadaviek objednávateľa dokáže rozvinúť aktivity aj v zahraničí. Profesijné zloženie spoločnosti umožňuje realizovať komplexnú dodávku stavieb „na kľúč“, svojim personálnym a výrobným potenciálom je neustále pripravená sledovať trend záujmu investorov a obchodných partnerov o ňou poskytované služby. Manažment spoločnosti s odbornými skúsenosťami vie zabezpečiť široké spektrum stavieb na našom aj zahraničnom trhu. Nemenej dôležitú časť zrealizovaných stavieb tvorí bytová, občianska výstavba a výstavba inžinierskych sietí.


Piliere spoločnosti:

 • dobré majetkové, finančné a technické zabezpečenie
 • skúsený manažment
 • kvalitný, profesijne zdatný tím pracovníkov
 • použitie moderných technológií a postupov

Z hľadiska funkčného využitia poskytujeme svoje služby najmä u týchto typov stavieb:

 • administratívne budovy
 • obchodné centrá
 • super- a hypermarkety
 • priemyselné stavby
 • logistika, sklady
 • bytové a rodinné domy
 • hotely, resorty, wellness
 • iné občianske stavby (kultúra, šport, voľný čas)
 • dopravné stavby
 • líniové stavby
 • inžinierske siete


Politika spoločnosti